Nuttige informatie

 

U zoekt een betrouwbaar deskundig en prettig adviseur om u bij te staan in uw persoonlijke financiën. Hier vindt u extra informatie over KesCo en over Angela van Kester. Ook treft u de algemene voorwaarden van KesCo.

 
 
 
 

Kwaliteit

KesCo doet er alles aan een kwaliteitsadvies neer te leggen. Voor het geval dat beschikt KesCo over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
KesCo is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

 

Tarief

KesCo rekent voor haar dienstverlening een uurtarief. Zo waarborgt zij haar onafhankelijkheid.

Het standaarduurtarief bedraagt vanaf 1 januari 2019 € 170 exclusief BTW voor ondernemers.

Voor particulieren geldt vanaf 1 januari 2019 een tarief van € 150 exclusief BTW (€ 181,50 inclusief BTW).

Ook is een op uw persoonlijke wensen afgestemd abonnement mogelijk.  

 

ALGEMENE VOORWAARDEN van KesCo Financiële Planning & Advies

A. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die KesCo Financiële Planning & Advies (verder: KesCo) opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
2. Opdracht: de al dan niet schriftelijk bevestigde opdracht van Opdrachtgever aan KesCo om werkzaamheden te verrichten.

B. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen waarbij KesCo als opdrachtnemer optreedt. Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze door KesCo schriftelijk aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2. Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
3. Indien zich tussen KesCo en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Indien KesCo niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat KesCo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

C. Totstandkoming overeenkomst

Indien Opdrachtgever een opdracht plaatst, komt de overeenkomst tot stand doordat KesCo deze schriftelijk aanvaardt, danwel een begin met de uitvoering van de uit de overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden maakt.

D. Vergoeding

1. KesCo zal aan Opdrachtgever voor haar werkzaamheden achteraf per geheel of gedeeltelijk gewerkt uur een vergoeding - vermeerderd met BTW - in rekening brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Gangbare kantoorkosten exclusief reistijd zijn verwerkt in dit uurtarief.
2. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever wordt door KesCo voor 25% aan Opdrachtgever in rekening gebracht tegen het van toepassing zijnde uurtarief, tenzij partijen onderling anders overeenkomen.
3. Indien de werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever ‘s avonds na 19.00 uur of in het weekeinde plaatsvinden, kan na overleg tussen KesCo en opdrachtgever het Uurtarief worden verhoogd.
4. Opdrachtgever heeft recht op een specificatie van alle in rekening gebrachte uren.
5. Eventuele verschotten en andere kosten die door KesCo in het kader van de begeleiding worden voldaan, zullen separaat aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
6. Voor projecten kunnen tussen Opdrachtgever en KesCo vooraf schriftelijke prijsafspraken worden gemaakt.
7. Facturen van Overige Adviseurs kunnen niet aan KesCo in rekening worden gebracht en KesCo is nimmer gehouden deze te voldoen.

E. Betaling

1. Facturen van KesCo dienen binnen 7 dagen na factuurdatum te worden voldaan op een door KesCo aan te geven wijze, in de Nederlandse valuta en zonder korting en/of verrekening.
2. Indien opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn of niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim. KesCo heeft in dat geval zonder nadere sommatie of ingebrekestelling het recht vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.
3. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Opdrachtgever.
4. Betalingen door of vanwege de Opdrachtgever strekken achtereenvolgens ter voldoening van de door hem verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, de door hem verschuldigde renten en daarna in volgorde van ouderdom de openstaande hoofdsommen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever kan binnen de betalingstermijn bezwaar maken tegen de factuur.

F. Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1. KesCo is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.
2. KesCo is niet aansprakelijk voor vermogensschade of andere schade die Opdrachtgever lijdt, voortvloeiend uit de adviezen van Overige Adviseurs. Evenmin is KesCo aansprakelijk voor facturen die Overige Adviseurs aan Opdrachtgever in rekening brengen. Het in dit lid bepaalde geldt ook indien Overige Adviseurs, Opdrachtgever zijn gaan adviseren via introductie door KesCo.
3. Opdrachtgever vrijwaart KesCo volledig voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, ontstaan als gevolg van de begeleiding van Opdrachtgever door KesCo, tenzij de schade van die derden het gevolg is van opzet of grove schuld van KesCo.
4. De aansprakelijkheid van KesCo is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van KesCo wordt uitgekeerd.
5. KesCo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever en/of derden kan inroepen.
6. Elke vordering tot vergoeding van schade waarvoor Opdrachtgever en/of derden KesCo aansprakelijk houdt/houden, verjaart door verloop van één jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop Opdrachtgever en/of derden met de schade bekend is/zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend had/hadden kunnen zijn.

G. Intellectuele eigendom

1. KesCo behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten welke zij gebruikt heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten waaronder begrepen computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Het is opdrachtgever niet toegestaan die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de werkzaamheden van opdrachtnemer.

H. Bescheiden Opdrachtgever

Na het einde van de adviesrelatie en na voldoening van alle bedragen die Opdrachtgever aan KesCo is verschuldigd, zal KesCo na verzoek van Opdrachtgever alle originele bescheiden van opdrachtgever retourneren aan Opdrachtgever. KesCo behoudt zich het recht voor om ten behoeve van haar eigen dossier kopieën van deze originele documenten achter te houden. Indien KesCo hierom verzoekt, is Opdrachtgever gehouden voorafgaand aan retourzending een schriftelijke vrijwaring aan KesCo te doen toekomen.

I. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

Op alle rechtsbetrekkingen tussen KesCo en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen KesCo en Opdrachtgever worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van KesCo, behoudens indien KesCo als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de Opdrachtgever.

J. Geheimhouding

Zolang de adviesrelatie tussen KesCo en Opdrachtgever duurt, alsmede ook na beëindiging daarvan, zal KesCo geheimhouding betrachten met betrekking tot de informatie die haar ter kennis is gekomen en die, direct dan wel indirect, betrekking heeft op de aangelegenheden van Opdrachtgever, en waarvan KesCo weet of behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard is, uitgezonderd enige op KesCo rustende wettelijke verplichting zulke informatie te verschaffen.

K. Conversie

Indien en voor zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

© KesCo Financiële Planning & Advies